Công ty Xi măng Phúc Sơn

1. Hợp đồng W0971000024-25-26

Ký ngày 18/03/2010 V/v: Lập và phê duyệt đề án thăm dò, thăm dò và phê duyệt trữ lượng thăm dò phần sâu mỏ đá vôi Nhẫm Dương, mỏ đá Trại Sơn A và mỏ đá Trại Sơn C huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

2. Hợp đồng W1271000049

Ký ngày07/2012 V/v: Đo vẽ bản đồ hiện trạng tính toán trữ lượng còn lại của mỏ, lập lại TKCS và DAĐT XDCT và khai thác nâng công suất từ 550.000 tấn/năm lên 2.500.000 tấn/năm mỏ đá vôi Trại Sơn C.

3. Hợp đồng W127100005-W1271000066

Ký ngày 15/10/2012 V/v: Lập đề án thăm dò, xin giấy phép thăm dò, thăm dò và phê duyệt trữ lượng nâng cấp khối C2 (cấp tài nguyên 333) mỏ đá vôi Nhẫm Dương, mỏ đá vôi Trại Sơn A - nhà máy xi măng Phúc Sơn.

4. Hợp đồng W1271000169

Ký ngày 18/01/2013 V/v: Lập và trình hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác mỏ sét Núi Công xã Duy Tân, Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương.

5. Hợp đồng W1371000152

Ký ngày 05/03/2014 V/v: Lập đề án xin giấy phép thăm dò, thăm dò và phê duyệt trữ lượng; lập TKCS và DAĐT XDCT; Lập báo cáo đánh giá tác động MT và đề án cải tạo phục hồi MT; Xin giấy phép khai thác khoáng sản mỏ đất sét Bu Lu thuộc xã Bạch Đằng và Lê Minh, Kinh Môn, Hải Dương.