Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Hợp đống số 30/HĐKT

Ký ngày 30/11/2010 V/v: Thực hiện lập quy hoạch sử dụng cát, sỏi xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020