Công ty Cổ phần Xi măng Tân Thắng

1. Hợp đồng 23/2010/HĐKT/XMTT-THDA

Ký ngày 28/12/2010 V/v: Lấy mấu công nghệ để gửi các nhà thầu nước ngoài tham gia gói thầu EP thuộc DAĐT XDCT nhà máy xi măng Tân Thắng công suất lò nung 5.000 tấn clinker/ngày tại xã Tân Thắng, Quỳnh Lưu, Nghệ An

2. Hợp đống 06/2012/HĐKT-XMTT-TTDA

Ký ngày 09/06/2012 V/v: Lập đề án thăm dò, trình phê duyệt và xin cấp giấy phép thăm dò, thi công thăm dò và trình phê duyệt trữ lượng các mỏ đá vôi núi Răng Cưa, núi Kim Giao và núi Lem, mỏ sét Đá Bạc