Công ty Xi măng Hoàng Thạch

1. Hợp đồng 02.2010/HĐKT

Ký ngày 06/12/2010 V/v: Lập báo cáo chuyển đổi cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn mỏ đá vôi dãy núi Han, mỏ Áng Rong, Áng Dâu, các mỏ sét G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7 của Công  ty Xi măng Hoàng Thạch.

2. Hợp đồng 32/XMHT-XDCB

Ký ngày 30/07/2010 V/v: Thiết kế bản vẽ thi công khối đá vôi phía bắc mỏ đá vôi Áng Rong.

3. Hợp đồng 25/XMHT-XDCB

Ký ngày 24/07/2013 V/v: Lập đề án và thăm dò khoáng sản nâng cấp trữ lượng khối đá vôi Áng Dâu tại thị trấn Minh Tân, Kinh Môn Hải Dương.

4. Hợp đồng 24/XMHT-XDCB

Ký ngày 26/07/2013 V/v: Lập đề án thăm dò khoáng sản nâng cấp trữ lượng khối đá vôi khu vực Đông Núi Han tại thị trấn Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương.

5. Hợp đồng 39/XMHT-XDCB

Ký ngày 08/11/2013 V/v: Lập đề án và thăm dò khoáng sản nâng cấp mở rộng khối IV-333 khu vực Nam Núi Han tại thị trấn Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương.

 

6. Hợp đồng số 53/XMHT-XDCB


Ký ngày 11/08/2014 V/v: Lập TKBVTC và lập tổng dự toán công trình khai thác mỏ đá vôi phần sâu phía bắc Núi Han