Tổng công ty dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí – CTCP

Thi công đề án thăm dò mỏ Barite tại khu vực xã Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC


Tổng Công ty dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí giao cho Công ty CP tư vấn khảo sát Thiết kế & Xây dựng Mỏ-Địa chất thực

 

hiện hạng mục:Thi công đề án thăm dò mỏ Barite tại khu vực xã Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

 

Nội dung công việc bao gồm:


- Thi công đề án thăm dò theo khối lượng và kỹ thuật thi công đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy trình, quy

 

phạm của nhà nước ban hành.

 

- Lập và bảo vệ thành công báo cáo kết quả thăm dò trước cơ quan có thẩm quyền quyết định và phê duyệt báo cáo kết quả

 

thăm dò.

 

- Gia công in ấn các tài liệu báo cáo kết quả thăm dò và nộp lưu trữ Nhà nước theo quy định và bàn giao cho bên A: (04 bộ).