Đo đạc - Lập bản đồ

Bao gồm các hoạt động:

- Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình mỏ;

- Đo đạc, lập bản đồ hiện trạng, tính toán trữ lượng mỏ;

- Thẩm định bản đồ địa hình phục vụ công tác lập đề án...

MGSC