Khoan địa chất - Khảo sát thăm dò

Bao gồm các hoạt động:

- Khoan địa chất công trình và Địa chất thủy văn, Khảo sát địa chất công trình dân dụng và công nghiệp; công trình hạ tầng...; Khoan giếng khai thác nước ngầm...

- Khoan khảo sát thăm dò mỏ;

- Lập đề án thăm dò, phê duyệt đề án thăm dò mỏ;

- Thăm dò và phê duyệt trữ lượng mỏ;

- Thi công Đề án thăm dò mỏ;

...

MGSC