Tổ chức đào tạo

Bao gồm các hoạt động:

- Đào tạo nâng cao kiến thức công nghệ sản xuất cho các DN; đào tạo công nhân kỹ thuật, thợ nổ mìn; huấn luyện kỹ thuật nổ mìn, sử dụng, bảo quản, vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp...

- Nghiên cứu tính toán lựa chọn thông số hệ thống khai thác, lựa chọn đồng bộ thiết bị, giải pháp bảo vệ môi trường; tính toán công nghệ đổ thải và giải pháp an toàn khi khai thác mỏ;

- Biên soạn quy trình và hướng dẫn áp dụng công nghệ cơ giới hóa;

- Biên soạn tài liệu hướng dẫn vận hành công nghệ khai thác mỏ...

MGSC