Tư vấn - Khảo sát - Thiết kế Mỏ - Địa chất

Bao gồm các hoạt động:

- Khoan địa chất công trình và địa chất thủy văn: Khoan khảo sát địa chất, đo đạc bản đồ...;

- Đánh giá tác động môi trường: Lập báo cáo và thực hiện các thủ tục xin phê duyệt; Lập bản cam kết bảo vệ môi trường, lập dự án cải tạo, phục hồi môi trường và kỹ quỹ cải tạo, phục hồi môi trường công trình...;

- Thiết kế cơ sở và lập Dự án đầu tư: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi, làm thủ tục xin giấy phép cấp mỏ;

- Thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công; Lập hồ sơ mời thầu, chấm thầu các dự án mỏ; Lập dự toán khai thác công trình...

- Thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công XDCB và khai thác mỏ; Tư vấn thẩm tra đề án thăm dò đánh giá điều kiện địa chất mỏ; Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán; Thẩm tra đề án thăm dò mỏ...;

- Tư vấn thẩm định thiết kế bản vẽ thi công; Tư vấn thẩm định dự án đầu tư khai thác mỏ; Lập và trình thẩm định đề án thăm dò trữ lượng; Thẩm định điều chỉnh thiết kế cơ sở mỏ;

- Lập báo cáo chuyển đổi cấp trữ lượng mỏ...

MGSC


Tin liên quan