Các thủ tục cần thiết để tham khảo và sao chụp tài liệu địa chất tại Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất

Các tổ chức cá nhân trong và ngoài nuớc có nhu cầu có thể tham khảo tài liệu địa chất theo 2 mức độ (xem bảng dưới đây)


TT Mức độ Nội dung được phép thực hiện Thủ tục cần thiết

1

Tham khảo không sao chụp Xem báo cáo địa chất, ghi chép dữ kiện báo cáo địa chất theo ký hiệu lưu trữ, ghi chép danh mục nội dung báo cáo. Giấy giới thiệu của cơ quan chủ quản (có tu cách pháp nhân) đến Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất.

2

Tham khảo có sao chụp

- Sao chụp tài liệu giấy (photocopy)

- Sao chụp CD, đĩa mềm bằng công nghệ thông tin

 

- Giấy giới thiệu đến cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, số 6, Phạm Ngũ Lão, Hà Nội.

- Tổng cục Địa chất và Khoáng sản cấp giấy giới thiệu đến Trung tâm Lưu trữ Địa chất.

 

Các tổ chức, cá nhân đã có đầy đủ các giấy tờ cần thiết như trên sẽ được Trung tâm chúng tôi phục vụ tận tình, chu đáo (chi phí phục vụ, in sao tài liệu được thu theo quy định hiện hành, niêm yết tại Trung tâm).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Lưu trữ địa chất - Số điện thoại: 8345924