Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Nhằm tháo gỡ một số vấn đề vướng mắc trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; trên cơ sở tổng hợp các vướng mắc trong việc thực hiện Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã có Văn bản số 1014/ĐCKS-KTĐCKS hướng dẫn các địa phương.

Cụ thể: Chưa thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với phần trữ lượng đã khai thác từ ngày 01/7/2011 đến ngày 31/12/2013: Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản phải nộp bổ sung hồ sơ chứng minh phần trữ lượng đã khai thác trong khoảng thời gian này.

Tổng cục đề nghị xem xét đồng nhất giá tính thuế tài nguyên đối với 1 loại khoáng sản ở một khu vực mỏ khi sử dụng cho nhiều mục đích. Đồng thời Tổng cục đề nghị đẩy nhanh công tác tính, thẩm định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các Giấy phép đã cấp theo thẩm quyền.

Văn phòng Tổng cục./.