Lập Báo cáo ĐTM khai thác mỏ

Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án ĐTXD khia thác mỏ là một Báo cáo chuyên ngành quan trọng để các cơ quan hữu quan xem xét, làm căn cứ cấp phép khai thác mỏ. MSGC có đủ phương tiện và năng lực thực hiện các báo cáo ĐTM cho các công trình mỏ một cách chất lượng hiệu quả.

Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM bao gồm các công việc sau:

- Điều tra các tác động ảnh hưởng của dự án ĐTXD CT tới xã hội, môi trường, sinh thái tại khu vực dự án và xung quanh

- Đo đạc các thông số môi trường đất, nước, không khí… tại khu vực dự án

- Đánh giá điều kiện tự nhiên, khí hậu… và tác động đến dân cư khi triển khai dự án…

DANH SÁCH MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Chi tiết danh sách các công trình đánh giá tác động môi trường Xem tại đây.

mgsc.vn

0 / 5 (0Bình chọn)