Công ty Cổ phần đất hiếm Lai Châu - Vimico

Gói thầu dịch vụ tư vấn: Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác, chế biến quặng đất hiếm mỏ Đông Pao, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC:

Công ty CP đất hiếm Lai Châu Vimico thuê Công ty CP Tư vấn khảo sát thiết kế và xây dựng Mỏ - Địa chất thực hiện công việc:  Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác, chế biến quặng đất hiếm mỏ Đông Pao, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

- Hạng mục: Nhà máy thủy luyện đất hiếm Đông Pao - Lai Châu; Nhà máy tách chiết đất hiếm Đông Pao - Hải Phòng

Báo cáo phải lập theo đúng quy định Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của CHính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

Sản phẩm là: Báo cáo đánh giá tác động môi trường phải được các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định.

mgsc.vn

0 / 5 (0Bình chọn)